PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPËRISË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i pikës 17 të nenit 5 dhe shkronjës c të pikës 5 të nenit 16 të ligjit nr. 133/2015, datë 05.12.2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave, të ndryshuar, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  110
Data:  16.09.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 110 Date: 16.09.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.