PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ILIR GOCI, MUSTAFA GOCI
Subjekti i Interesuar:  SHOQËRIA MURATI SH.P.K., BASHKIM KULLAJ, AVOKATURA E SHTETIT, BASHKIA KRUJË, AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, DREJTORIA VENDORE, KRUJË
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-1820, datë 15.11.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 3866, datë 21.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  24
Data:  11.10.2022
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 24 Date: 11.10.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.