PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ANI BEGAJ, BERTIL ALLIAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 24, datë 20.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr. 600, datë 01.11.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2022-764 (90), datë 18.03.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  140
Data:  17.10.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 140 Date: 17.10.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.