PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BASHKIM DEDJA LATIF DEDJA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2021-815, datë 21.10.2021 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 132, datë 01.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 8, datë 20.04.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  25
Data:  13.10.2022
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 25 Date: 13.10.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.