PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHAQIR HASANAJ
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I EMËRIMEVE NË DREJTËSI AVOKATI I POPULLIT PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 102, datë 09.12.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 46, datë 26.11.2020 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Konstatimi i shkeljes së neneve 6, pika 1 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  27
Data:  27.10.2022
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 27 Date: 27.10.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.