PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA E NDËRTUESVE TË SHQIPËRISË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i pikës iv të shkronjës e të nenit 52 të ligjit nr. 107/2014 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të ndryshuar, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të pikës iv të shkronjës e të nenit 52 të ligjit nr. 107/2014 Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, të ndryshuar, deri në momentin e hyrjes në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të subjektit të interesuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  195
Data:  29.12.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 195 Date: 29.12.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.