PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LIMAN KENGA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 00-2022-1815, datë 14.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 14, datë 04.05.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  1
Data:  13.01.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 1 Date: 13.01.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.