PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  STEFANAQ PANARITI
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-288(64), datë 21.02.2022 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  40
Data:  22.12.2022
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 40 Date: 22.12.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.