PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NIKOLIN NIKOLLI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 4846, datë 17.09.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 3522, datë 27.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2022-926 (164), datë 28.04.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  190
Data:  21.12.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 190 Date: 21.12.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.