PrintCloseKërkesa

Viti:  2022
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EDMOND KASMI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i shkeljes së procesit të rregullt ligjor, konkretisht të së drejtës për tiu drejtuar (aksesi) dhe së drejtës për tu dëgjuar e gjykuar nga gjykata e posaçme e caktuar me ligj. Hetimi dhe gjykimi brenda afateve të arsyeshme për subjektet dhe veprat e posaçme penale referuar nenit 75/a të Kodit të Procedurës Penale. Konstatimi i shkeljes së barazisë para ligjit, i cenimit të së drejtës së jetës, të familjes, të sigurisë juridike, të dinjitetit dhe i dhunimit të thelbit të të drejtave themelore të garantuara nga Kushtetuta dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Shfuqizimi i vendimit të datës 08.10.2021 të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe i vendimeve nr. 11/505 akti, datë 21.01.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 52, datë 29.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar; nr. 00-2022-709, datë 23.06.2022 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të tyre, duke urdhëruar ngritjen e çështjes së mosmarrëveshjes lëndore përpara Gjykatës së Lartë dhe çdo masë tjetër të përshtatshme për rivendosjen e të drejtave themelore ndaj kërkuesit dhe të afërmve të tij, të cilët kanë ose duhet të kenë statusin e viktimës në një çështje penale.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  192
Data:  21.12.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 192 Date: 21.12.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.