PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GERD GJINARARI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 79, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr. 00-2022-629 (163), datë 14.06.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i togfjalëshit për të dënuarit përsëritës për krime të kryera me dashje, në paragrafin e tretë të nenit 64 të Kodit Penal. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Korçë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  3
Data:  16.01.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 3 Date: 16.01.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.