PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ASTRIT FAQOLLI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Rishikimi i vendimit nr. 9, datë 18.04.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  48
Data:  28.02.2022
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 48 Date: 28.02.2022
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.