PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ENTELA PRIFTI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Rishikimi i vendimit nr. 34, datë 02.12.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  54
Data:  13.03.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 54 Date: 13.03.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.