PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KURT RUSI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 1, datë 29.07.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe kthimi për gjykim i kërkesës së datës 30.05.2022.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  49
Data:  02.03.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 49 Date: 02.03.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.