PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të kërkesës nr. 7/2021 të regjistrit themeltar, datë 29.12.2021, në sekretarinë e Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  55
Data:  13.03.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 55 Date: 13.03.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.