PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MARJANA PRENDI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 920, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr. 3640, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2022-442, datë 21.03.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  5
Data:  09.02.2023
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 5 Date: 09.02.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.