PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  VALBONA KATORRI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 17, datë 28.02.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2022-4503 (369), datë 28.10.2022 të Kolegjit Administrative të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  92
Data:  28.04.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 92 Date: 28.04.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.