PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NURI PETI
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1756 (262), datë 07.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  22
Data:  25.04.2023
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 22 Date: 25.04.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.