PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KUJTIM DOKU
Subjekti i Interesuar:  INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 5596, datë 21.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1842, datë 09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2022-1625, datë 14.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  23
Data:  25.04.2023
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 23 Date: 25.04.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.