PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NDRIÇIM BALLA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-891 (104), datë 01.04.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën dhe dërgimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë, me tjetër trup gjykues. Shfuqizimi i neneve 437, pika 3 dhe 443, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale, si të papajtueshme me Kushtetutën.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  38
Data:  12.07.2023
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 38 Date: 12.07.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.