PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KRENAR DRAZHI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 10724, datë 15.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 362, datë 28.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2022-2898, datë 22.12.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  214
Data:  19.10.2023
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 214 Date: 19.10.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.