PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KLAUDIO PERÇUKE, KEJVIN ZOGO
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1144 (240), datë 27.09.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  47
Data:  05.10.2023
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 47 Date: 05.10.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.