PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MUHAMET TREPÇI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 569, datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2022-2177, datë 05.10.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  50
Data:  18.10.2023
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 50 Date: 18.10.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.