PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DASHNOR BETA, përfaqësuar me prokurë të posaçme nga avokat Baftjar Rusi.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 1171, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2023-3046 (273), datë 13.07.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  11
Data:  19.01.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 11 Date: 19.01.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.