PrintCloseKërkesa

Viti:  2023
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DHOMA E AVOKATISË E SHQIPËRISË, përfaqësuar nga kryetari Maksim Haxhia dhe avokatët Edmond Konini e Drilon Cami, me autorizim. KOMITETI SHQIPTAR I HELSINKIT, përfaqësuar nga Erida Skëndaj, me autorizim.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i VKM-së nr. 495, datë 21.07.2022 Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave, si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  70
Data:  27.12.2023
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 70 Date: 27.12.2023
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.