PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ANTON ARAPI, përfaqësuar me prokurë nga avokat Fran Dashi.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 51, datë 05.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë; nr. 121, datë 02.05.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2023-1122, datë 04.07.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  1
Data:  09.01.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 1 Date: 09.01.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.