PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LUMTURI VARFI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 206, datë 29.03.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2023-1038 (123), datë 18.04.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Interpretimi i nenit 66 të Kodit Penal në raport me nenin 3 të këtij kodi dhe me praktikën unifikuese të Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lidhje me zbatimin e sigurisë juridike për rastin konkret.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  42
Data:  29.05.2024
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 42 Date: 29.05.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.