PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DED GJINAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 52-2016-425 (107), datë 13.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë; nr. 773, datë 20.09.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2023-1952, datë 21.11.2023 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  143
Data:  24.06.2024
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 143 Date: 24.06.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.