PrintCloseKërkesa

Viti:  2024
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ELEONORA POGA, GJERGJI SHALËSI, PETRIKA SHALËSI, SOFIANA SHAKAJ, ROZI BEQIRI, ZAIRA POGA, përfaqësuar nga avokate Suela Mëneri, me prokurë të posaçme.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 8583, datë 22.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 2985, datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 00-2023-2461, datë 08.06.2023 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 342, datë 26.05.2005 Për miratimin e listës së inventarit dhe transferimin e pronave të klubit të futbollit Tirana në pronësi të Bashkisë Tiranë, në pjesën ku disponohet për pasurinë truall me sipërfaqe 348 m2, të regjistruar në regjistrin hipotekar nr. 6580, datë 23.09.1996, në pronësi të Stefan Poga, Evanthi Poga me nga 3/9-ën pjesë dhe Elsa Poga, Sofiana Poga, Rozi Poga me nga 1/9-ën pjesë, që kufizohet Lindje parcela nr. 443, Perëndimi parcela nr. 439 e pjesërisht rruga M.Gjollesha, Veriu rrugë në projekt, Jugu parcela nr. 440.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  44
Data:  04.06.2024
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 44 Date: 04.06.2024
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.