PrintCloseRequest

Year:  2011
Request Date:  
Claimer:  ARBEN XHERAJ, represented by the lawyer Dilaver Bengasi.
Interested Subject:  GENERAL PROSECUTORS OFFICE, absent. STATE ADVOCATURE, represented by Abaz Deda.
Object:  1. Repeal on unconstitutional grounds of decision no.1042, dated 09.07.2010 of the Criminal Chamber of the Supreme Court. 2. Dismissal of decision no.417, dated 20.06.2001 of the Criminal Chamber of the Supreme Court. 3. Ordering of the state institutions to execute the decision of the European Court of Human Rights, dated 29.07.2008, Arben Xheraj v. Republic of Albania. 4. Suspension of decision no. 417, dated 20.06.2001 of the Criminal Chamber of the Supreme Court until becoming effective of final Constitutional Court decision.

Collegial Court Verdict

Number:  
Date:  
Decided:  
Session Date:          Time:  

Court Verdict

Number:  20
Date:  01.06.2011
Decided:  Accepted

Other

Categorization:  1.1.10. Inidividët, 1.3.1.2. Shumicë, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 1.6.2. Afatet kohore për fillimin e procedurave, 1.6.3. Rivendosja në afat, 2.1.1.1. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë, 2.1.2.1. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2.1.2.2. Gjykata Kushtetuese të vendeve të tjera, 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese, 2.2.1. Hierarkia midis Kushtetutës dhe burimeve brendëshme, 2.2.2. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetuta, 3.5. Siguria juridike, 4.2.1. Juridiksioni, 5.1.1.2. Procedurë penale, Item Description, Item Description, Item Description, Item Description
Entire Verdict:  Nr: 20 Date: 01.06.2011
© 2008 Constitutional Court of Republic of Albania. All rights reserved.