| Bookmark and Share

Programi i Transparencës

Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator. Tekstet e plota E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi Gjykaten Kushtetuese Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të Gjykatës Kushtetuese. Informacion mbi procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/ partnetitetit publik privat.
Shërbimet që ofrohen nga Gjykata Kushtetuese Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të Gjykatës Kushtetuese Mbajtja e dokumentacionit nga Gjykata Kushtetuese
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga Gjykata Kushtetuese Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga Gjykata Kushtetuese

CV-të e gjyqtarëve, procedura e zgjedhjes se gjyqtarëve

 

Dr. Vitore Tusha, Kryetare

Lindur më 26.11.1960 në Tiranë.Diplomuar në vitin 1983 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, dega Drejtësi. Nga viti 1983 deri në vitin 1990 ka ushtruar detyrën e përmbarueses gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Tiranë dhe më pas deri në vitin 1992 profesionin e avokatit. Në periudhën 1992-1994 ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Tiranë dhe në vitet 1994-2001 atë të gjyqtares në Gjykatën e Kasacionit. Në periudhën 1999-2001 ka qenë kryetare e Kolegjit Civil të kësaj gjykate. Në vitin 1997 ka marrë gradën shkencore "Doktor i Shkencave Juridike". Në vitin 2004 zgjidhet nënkryetare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë. Nga viti 1986 e në vazhdim ka ushtruar mësimdhënien si lektore e së Drejtës Civile dhe Procedurës Civile pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. Është bashkautore në hartimin e tekstit "Procedura Civile". Ka marrë pjesë me cilësinë e ekspertes ligjore në hartimin e disa projektligjeve. Prej janarit të vitit 2019 deri në dhjetor të vitit 2020 ka ushtruar funksionin e zëvendëskryetares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese. Prej janarit të vitit 2021 në cilësinë e gjyqtares më të vjetër në detyrë, është autorizuar të ushtrojë kompetencat e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese. Në muajin mars të vitit 2008 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

Dr. Elsa Toska, anëtare

Lindur më 05.06.1976 në Kavajë. Diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2005 ka marrë titullin "Master" në Studime Europiane në Rektoratin e Tiranës, ndërsa në vitin 2012 gradën shkencore "Doktore e shkencave juridike" në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Në vitet 2000-2006 ka punuar si ndihmëskomisionere/eksperte ligjore pranë institucionit të Avokatit të Popullit dhe në vitet 2006-2007 ka ushtruar profesionin e avokatit. Gjatë periudhës 2007-2019 ka ushtruar detyrën e këshilltares ligjore në Gjykatën Kushtetuese. Prej vitit 2005 e në vazhdim është lektore e së Drejtës Administrative dhe Kushtetuese në universitete të ndryshme, si dhe trajnere e të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë vendit. Që nga viti 2010, është përfshirë si konsulente ligjore e jashtme në një sërë projektesh të organizmave ndërkombëtare, të lidhura me të drejtat e njeriut dhe gjyqësorin. Ka qenë pjesë e ekspertëve në 3 grupe pune gjatë Reformës në Drejtësi, përkatësisht për Amendimet Kushtetuese, Ndryshimet në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese dhe hartimin e projektligjit për Presidentin e Republikës. Është autore e disa publikimeve shkencore në formë manualesh apo monografish, ku mund të veçohet monografia "Mbi kontrollin kushtetues të veprimtarisë administrative, sipas jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese", si dhe bashkëautore e librit "Kontrolli mbi administratën publike", 2013, tekst akademik i miratuar nga Departamenti i së Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë. Prej vitit 2017 është eksperte e trajnimit vazhdues pranë Shkollës së Magjistraturës. Është autore e disa artikujve shkencorë dhe pjesëmarrëse në disa konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit për çështje të drejtësisë kushtetuese. Në muajin nëntor të vitit 2019 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

3. Marsida Xhaferllari, anëtare

Lindur më 06.03.1975 në Tiranë. Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 1997. Në vitet 1997-2000 ka kryer studimet në Shkollën e Magjistraturës, në brezin e parë të të diplomuarve të kësaj shkolle, dhe është emëruar në detyrën e gjyqtares. Ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier gjatë viteve 1999-2007. Në dhjetor të vitit 2007 ka ushtruar në strukturat juridiko-profesionale të Ministrisë së Drejtësisë detyrën e këshilltares së ministrit, detyrën e drejtoreshës së përgjithshme të Drejtorisë së Kodifikimit dhe atë të drejtoreshës së përgjithshme të Çështjeve të Drejtësisë. Për shkak të këtyre detyrave ka qenë pjesë e disa komisioneve apo këshillave drejtues, si Komisioni i Etikës së Konferencës Gjyqësore Kombëtare, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore apo Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit. Në janar të vitit 2013 është emëruar në detyrën e Kryeinspektores së Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Që prej vitit 2005 është angazhuar në vijimësi në aktivitete mësimdhënieje, duke përfshirë edhe Programin Fillestar dhe Vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, si dhe ka qenë eksperte ligjore në projekte të lidhura me sistemin e drejtësisë. Në periudhën 2015-2016 ka qenë pjesë e Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë të Reformës në Drejtësi, duke punuar për ligjet për gjyqësorin dhe financimin e gjyqësorit. Është autore e disa manualeve të punës për çështje të hartimit të legjislacionit, si dhe për ato të inspektimit. Në muajin nëntor të vitit 2019 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

4. Dr. Fiona Papajorgji, anëtare

Lindur më 12.03.1976 në Vlorë. Diplomuar në vitin 2000 në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit, Itali. Në vitin 2012 ka marrë gradën shkencore "Doktore e shkencave juridike" në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Barit. Në vitet 2000-2008 ka ushtruar profesionin e asistent avokatit dhe me pas të avokatit pranë firmave ligjore në Bari. Gjatë periudhës 2009-2011 ka punuar si juriste pranë Drejtorisë së Kërkimeve, Studimeve dhe Botimeve në Gjykatën Kushtetuese. Në vitet 2011-2019 ka ushtruar detyrën e këshilltares ligjore në Gjykatën Kushtetuese. Prej vitit 2007 e në vazhdim ushtron mësimdhënien si lektore e së Drejtës Publike në disa universitete, si dhe ka qenë eksperte në disa projekte pranë Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, në procesin e përafrimit të legjislacionit etj. Ka qenë autore e disa artikujve shkencorë në fushën e së drejtës kushtetuese. Në vitin 2019 është angazhuar nga Shkolla e Magjistraturës si pedagoge në dispozicion për vitin e parë të Programit të Formimit Fillestar. Gjatë vitit 2020 ka ushtruar funksionin e anëtares së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në muajin nëntor të vitit 2019 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

5. Altin Binaj, anëtar

Lindur më 05.09.1970 në Vlorë. Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1992. Në vitet 1992-1997 ka kryer detyrën e hetuesit në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Në vitet 1997 - 2008 ka ushtruar detyrën e prokurorit në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ku që prej vitit 1998 ka qenë edhe zv/drejtues i saj. Në vitet 2008 - 2010 ka ushtruar detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier. Në vitet 2010 - 2013 ka ushtruar detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës. Në vitet 2012 - 2014 ka qenë anëtar i Këshillit të Prokurorisë, si përfaqësues i prokurorive të shkallëve të para, i zgjedhur nga Mbledhja e Përgjithshme e prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Në vitin 2013 është emëruar prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, ku në vitet 2014 - 2015 ka ushtruar detyrën e drejtorit të Drejtorisë kundër Krimit Ekonomik, Korrupsionit dhe Krimeve të Rënda. Në vitet 2016 - 2020 ka ushtruar detyrën e drejtuesit të Prokurorisë së Apelit Vlorë. Që prej vitit 2002 është angazhuar në vijimësi në disa programe trajnuese brenda dhe jashtë vendit, përfshirë programet e trajnimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, duke qenë edhe ekspert në disa sesione trajnuese. Po ashtu, në vitet 2008 - 2011 ka qenë lektor i së drejtës penale në institucione jopublike të arsimit të lartë. Në muajin dhjetor të vitit 2020 është emëruar anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

6. Përparim Kalo, anëtar

Lindur më 12.12.1957 në Kuçovë. Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 1989. Gjatë periudhës 1990-1993 ka punuar si inspektor pranë Ministrisë së Drejtësisë. Në vitet 1993-1994 ka ushtruar detyrën e këshilltarit ligjor në Institutin e Sigurimeve (INSIG). Në vitin 1994 ka filluar veprimtarinë si avokat dhe për 26 vjet radhazi ka drejtuar zyrën e avokatisë “KALO & ASSOCIATES”, e njohur si ofruese e shërbimeve ligjore në fusha të ndryshme të së drejtës në Shqipëri dhe Kosovë. Në këtë kuadër u ka ofruar personalisht shërbime ligjore agjencive të zhvillimit, institucioneve ndërkombëtare, publike, private e financiare, ambasadave dhe shoqërive shumëkombëshe, si dhe shërbime ligjore të veçanta në një sërë projektesh privatizimi të ndërmarrjeve strategjike shtetërore e transaksione private me peshë në ekonominë shqiptare. Ka marrë pjesë aktive në hartimin e disa ligjeve në fushën e së drejtës tregtare, në kuadrin e reformave ligjore e institucionale dhe të Acquis, financuar nga Banka Botërore, IFC-ja, EBRD-ja, KFW-ja, Këshilli i Europës, BE-ja, GIZ-i etj. Ndër vite është zgjedhur në organe vendimore e këshillimore të organizatave të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit, përfshirë Komisionin e Letrave me Vlerë; Këshillin Kombëtar të Menaxhimit të Pasurive Kulturore dhe Këshillin e Galerisë Kombëtare të Arteve. Ka marrë titullin "Avokat i besuar" nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Austrisë, si dhe Konsull Nderi i Danimarkës në Shqipëri nga Mbretëresha e Danimarkës. Së fundi ka kontribuar me artikuj për problematika të së drejtës në revista të ndryshme juridike brenda e jashtë vendit dhe si trajnues për çështje të veçanta në Shkollën e Magjistraturës. Në muajin dhjetor të vitit 2020 është emëruar anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

7. Sonila Bejtja, anëtare
Lindur më 17.09.1974 në Tiranë. Në vitet 1989 - 1997 ka kryer shkollën e mesme të gjuhëve të huaja "Asim Vokshi", si dhe liceun linguistik "San Vincenzo" në Milano. Në vitin 2000 është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Milanos, Itali. Në vitet 1999 - 2004 ka ushtruar profesionin e avokatit pranë firmës ligjore "Boga & Associates". Në vitet 2004 - 2011 ka punuar si avokate dhe konsulente ligjore në disa projekte të Bankës Botërore, Bankës Italo-Shqiptare, Bankës së Kursimeve gjatë privatizimit të saj, Bankës Popullore Pulieze, Bankës Italiane për Zhvillimin, si dhe pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe Radio Televizionit Shqiptar. Nga viti 2011 e në vazhdim ka ushtruar profesionin e noterit. Është anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterëve dhe Dhomës së Noterëve Tiranë, si dhe ish-anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve. Në muajin dhjetor të vitit 2020 është emëruar anëtare e Gjykatës Kushtetuese.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.