| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Lista përfundimtare Këshilltar/e ligjor/e

Lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për procedurën e pranimit për pozicionin “Këshilltar/e ligjor/e” në Njësinë e Shërbimit Ligjor.

Dokumenti Bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.