| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

NJOFTIM

Sot, më datë 23.02.2011, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, gjatë shqyrtimit të çështjes me kërkues shtetasin Arben Xheraj, me objekt:

1. Pushimi i vendimit nr.417, datë 20.06.2001, i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë;
2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.1042, datë 09.07.2010, i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë;
3. Të urdhërohen institucionet shtetërore të zbatojnë vendimin e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut të datës 29.07.2008, me palë shtetasin Arben Xheraj kundër Republikës së Shqipërisë;
4. Pezullimi i vendimit nr.417, datë 20.06.2001, i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë deri në hryjen në fuqi të vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese, në mbështetje të nenit 45 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, Gjykata ka vendosur pezullimin e vendimit nr.191, datë 23.10.1996, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, vendimit nr.1106, datë 27.11.1996, i Gjykatës së Apelit Durrës, vendimit nr.417, datë 20.06.2001, i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.