| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 29.10.2015 në përfundim të shqyrtimit të çështjes me:
Kërkues: Avokati i Popullit

Subjekte të Interesuara:  Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave

Objekti:  Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe shfuqizimi i paragrafit të dytë të nenit 17 të ligjit nr.183/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, të ndryshuar”.

Pasi u analizuan pretendimet e ngritura nga kërkuesi, si dhe prapësimet e paraqitura nga subjekti i interesuar, bazuar në nenet 131, 134 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,

VENDOSI:

- Rrëzimin e kërkesës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.