| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në konferencën rajonale: “Mbrojtja e pronës - GJEDNJ dhe praktika e gjykatave kombëtare në Ballkanin Perëndimor”

Në datën 09.12.2020, gjyqtarja Elsa Toska mori pjesë në konferencën rajonale online, me temë: “Mbrojtja e pronës: GJEDNJ dhe praktika e gjykatave kombëtare në Ballkanin Perëndimor”, organizuar nga Departamenti i të Drejtave të Njeriut dhe Bashkëpunimit, pranë Këshillit të Europës. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit ‘Mbështetje e mjeteve të brendshme efektive për zbatimin e vendimeve të GJEDNJ-së”, Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Në takim morën pjesë gjyqtarë nga gjykatat e Malit të Zi, Maqedonisë, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë dhe Kosovës, të cilët shkëmbyen eksperiencat e tyre mbi ngjashmëritë dhe diferencat në çështjet e pronës sipas sistemeve kombëtare, si dhe prezantuan vendimet e GJEDNJ-së në raport me vendet përkatëse të pjesëmarrësve në konferencë.
Gjatë prezantimit të saj, zonja Toska parashtroi jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë mbi të drejtën e pronës dhe impaktin e vendimeve të GJEDNJ-së mbi interpretimin e standardeve kushtetuese të së drejtës së pronës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.