| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në takimin e Rrjetit të Gjykatave Supreme, forum i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, datë 10 Qershor 2022.

Në datën 10.06.2022, znj. Elsa Toska, gjyqtare dhe përfaqësuese e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në Rrjetin e Gjykatave Supreme (SCN) - pranë GJEDNJ-së, mori pjesë në forumin e 5-të të këtij Rrjeti, i cili i zhvilloi punimet pranë Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.
Në kuadër të kësaj veprimtarie, e cila u hap me fjalët përshëndetëse të z. Robert Spano, Kryetar i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, z. Christos Giakoumopoulos, Drejtor i Përgjithshëm në Departamentin e Përgjithshëm për të Drejtat e Njeriut dhe Shtetin e së Drejtës, Këshilli i Europës, u trajtuan tema që lidheshin me dhunën në familje: perspektiva e GJEDNJ-së/Këshillit të Europës, dhunën në familje: perspektiva kombëtare. Po ashtu, gjatë sesionit të dytë të takimit u diskutua lidhur me shkëmbimin e përvojave midis gjykatave, me fokus te komunikimi gjyqësor. Në përfundim, nga organizatorët e Forumit, ashtu si dhe nga pjesëmarrësit e tjerë në takim, u ritheksua vlera e jashtëzakonshme e këtij Forumi në drejtim të komunikimit mes gjykatave të anëtarësuara në të dhe GJEDNJ-së, me synim kryesor krijimin, zhvillimin dhe konsolidimin e standardeve mbrojtëse të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si dhe zbatimin e tyre së pari në nivel kombëtar.

    10

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.