| Bookmark and Share

Seanca gjyqësore Qershor 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Durim Sulkja (mbi bazë dokumentash) Enti Kombëtar i Banesave, Drejtoria Rajonale Elbasan; Zyra Përmbarimore “Çërraga” Interpretim dhe plotësim i vendimit nr.15, datë 30.03.2015 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. 30 Qershor, 2015 11:00
2. Tom Doshi (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.39, datë 26.03.2015 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe nr.15, datë 28.03.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 30 Qershor, 2015 10:00
3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Kontrolli i kushtetutshmërisë së nenit 23 të ligjit nr.8663, datë 18.09.2000 “Për regjistrimin, klasifikimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin mjeteve lundruese me motor, me tonazh nën 20 NT”, me nenet 4 dhe 81/2/d të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 25 Qershor, 2015 11:00
4. Imerr Hoxha (mbi bazë dokumentash) Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr.1841, datë 20.09.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë si dhe nr.4075, datë 30.10.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 23 Qershor, 2015 11:00
5. Fatos Prizreni (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 956, datë 20.10.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 487, datë 20.04.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 106, datë 23.01.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 18 Qershor, 2015 12:00
6. Kristian Begu (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr.01, datë 16.01.2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krime të Rënda; nr.45, datë 02.12.2012 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; si dhe nr. 175, datë 16.07.2014 të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Shkallës së Parë. 18 Qershor, 2015 11:00
7. Shkëlqim Sinani (mbi bazë dokumentash) Ministria e Financave, Dega e Thesarit Vlorë, Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2013-2413, datë 17.12.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 18 Qershor, 2015
8. Vasil (Sadedin) Xhaferi (mbi bazë dokumentash) Krenar Rugjo, Telo Rushiti, Partizan Ballaci, Martin Kendezi, Agim Halili, Beqir Tershalla, Qerim Dervishi, Koco Jano, Jasim Cuni, Bilbil Halili, Sadedin Xharefi Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimeve nr.1223, datë 22.12.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; nr.162, datë 25.04.2007 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr.00-2014-3533, datë 09.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 09 Qershor, 2015 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.