| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Seancat gjyqësore Mars 2018

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Fedhon Meksi, Petrit Skende, Andi Skende, Elvin Skende (mbi bazë dokumentesh) Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë; Zyra vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë; Drejtoria Nr.3, e Punëtorëve të Qytetit të Tiranës; Hyrije Gavoci; Petrit Gavoci; Djana Gavoci; Fatime Luzi; Burbuqe Plasari; Eduart Plasari;Rea Plasar Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.6953, datë 23.09.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2048, datë 12.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-819, datë 25.05.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe kthimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Lartë. 27 Mars, 2018 10:00
2. Odhisa Adrea (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.8/25, datë 14.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 20 Mars, 2018 12:00
3. Majlinda Andrea (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.8/25, datë 14.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 20 Mars, 2018 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.