| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Nentor 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, seancë plenare publike Presidenti i Republikës, Këshilli Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Avokati i Popullit Shfuqizimin e ligjit nr. 50/2022 "Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si të papajtueshëm me Kushtetutën, me Konventën e Parisit “Për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore”, e ratifıkuar nga Shqipëria në datë 10.07.1989 (në vijim “Konventa e Parisit”) dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”, derisa të shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi.”. 30 Nëntor, 2023 14:00
2. Dhoma Avokatisë së Shqipërisë, seancë plenare publike Këshilli Ministrave, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën të Vendimit te Këshillit të Ministrave nr.495, datë 21.07.2022 “Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave” 14 Nëntor, 2023 09:00
3. 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, seancë plenare publike Presidenti i Republikës, Këshilli Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Avokati i Popullit Shfuqizimin e ligjit nr. 50/2022 "Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si të papajtueshëm me Kushtetutën, me Konventën e Parisit “Për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore”, e ratifıkuar nga Shqipëria në datë 10.07.1989 (në vijim “Konventa e Parisit”) dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”, derisa të shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi.”. 13 Nëntor, 2023 13:00
4. Dhoma Avokatisë së Shqipërisë, seancë plenare publike Këshilli Ministrave, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën të Vendimit te Këshillit të Ministrave nr.495, datë 21.07.2022 “Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave” 08 Nëntor, 2023 10:00
5. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Civil Rights Defenders, Këshilli Shqiptar i Medias, Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT, Rrjeti Ballkanik Për Gazetarinë Investigative, seancë plenare publike Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave. “Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut të pikës 2 të nenit 5, sa i përket delegimit të dhënë KM; nenit 8 “Detyrim për regjistrim”; të fjalëve “ose me emra që janë në kundërshtim me rendin ose dispozitave urdhëruese të ligjit” në nenin 9, të pikës 1; shkronjës “a”, në pikën 3 të nenit 17; të shkronjës “c”, në pikën 2 të nenit 20; të neneve 26, 28 pika 6 dhe 32 që lidhen me pozitën e kancelarit; dhe të fjalëve “kancelari/ose kancelari” në nenet përkatëse ku përcaktohen, pikat 1-2 të nenit 36; pikat 2-6 të nenit 49; pika 5 e nenit 50, të ligjit nr. 80/2021 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” 06 Nëntor, 2023 10:00
6. Durim Grabova, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, Avokatura e Shtetit “Konstatimi i shkeljes së të drejtës për një proces të rregullt si pasojë e mosekzekutimit të vendimit nr. 232, datë 01.02.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë. 2.Konstatimi i të drejtës për të mos u diskriminuar, si pasojë e statusit të të përndjekurit politik nga regjimi komunist.”. 30 Nëntor, 2023 12:00
7. Genis Mëhillaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Durim Rokadaj, Qerem Hysolako, Agron Mëhilli, Evelina Mëhilli (Cara), Gëzim Mëhilli, Dilaver Mëhilli, Ismet Mëhilli, Mit’hat Mëhilli, Afërdita Mëhilli, Miroshe Velaj, Fiorina Mëhilli, Riko Mëhilli, Sulltane Lameborshi, Mjaftime Zilja Lameborshi, Drita Mëh Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2021-2166, datë 22.11.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, vendimit nr. 956, datë 17.11.2011 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe vendimit nr. 2037, datë 27.07.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.”. 30 Nëntor, 2023 10:00
8. Agim Elezi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Luljeta Hysolli, Margarita Kolldani, Migena Merjo, Thellenza Mana, Marinela Elezi, Romina Elezi “Shfuqizimi i vendimeve nr. 221 (13-2014-1621), datë 13.03.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; nr. 59/10-2014-1954, datë 27.05.2014, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. 00-2022-3489, datë 23.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.”. 20 Nëntor, 2023 12:00
9. Majlinda Rexha, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Afërdita Toska, Enkelejda Li Calzi (Toska), Artjola Toska, Orion Toska Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe gjykimin e çështjes me procedurë të përshpejtuar. Shfuqizimin e vendimit nr. 13, datë 06.06.2022 të Gjykatës së Lartë”. 20 Nëntor, 2023 11:00
10. Kujtim Hoxha, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut të vendimit nr.00-2022-4492 (413), datë 01.12.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë”. 14 Nëntor, 2023 09:30
11. Mimoza Bruzia, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokurorinë e Përgjithshme Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1730, datë 20.05.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1522, datë 24.11.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-1513, datë 20.11.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)”. 13 Nëntor, 2023
12. Maringlen Gjuraj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës i vendimit nr. 00-2022-1526, datë 24.11.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr.113, datë 15.02.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër, i vendimit nr. 786 (3941), datë 28.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe/ose kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër me trupë tjetër gjykues”. 13 Nëntor, 2023 10:00
13. Arti Elezaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Amalia Zerri, Leandro Zerri, Juliana Zerri, Vait Luzi, Lutfie Luzi, Etgent Luzi, Era Luzi, Meleqe Luzi, Vero Ruçi, Shpëtime Ruçi, Altin Demirxhiu dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2022-2857(455), datë 09.11.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë”. 09 Nëntor, 2023 12:00
14. Saimir Brahimi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokurorinë e Përgjithshme “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2022-1809 i vendimit (349), datë 21.12.2022 të Gjykatës së Lartë, si dhe vendimit nr. 20-2017-10/7, datë 10.01.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.”. 09 Nëntor, 2023 10:00
15. Aleksandër Rrozhani, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit Tiranë, Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durrës “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2022-4482 (385), datë 15.11.2022 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.”. 07 Nëntor, 2023 12:00
16. Esat Çoji, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Elbasan “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 2649, datë 03.11.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimin e çështjes për shqyrtim Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.”. 07 Nëntor, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.