| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Gjykata e Lartë Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Shfuqizimi i nenit 113 të Kodit Penal si nen që vjen në kundërshtim me Kushtetutën. 23 Prill, 2015 10:00
2. Iva Xhani, Vjola Ramkaj (Xhani) (mbi bazë dokumentash) Eleni Vrana (Xhani), Janulla Shameti (Xhani), Andon Xhani, Anduela Qerama (Xhani), Androniqi Xhani Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-2166, datë 24.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 21 Prill, 2015 10:00
3. Myftar Dervishi (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2014-855, datë 19.06.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.10, datë 10.04.2014 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.6, datë 08.01.2013 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, për pikën 1 të tij, lidhur me vendosjen e sekuestros konservative mbi Hotel “Piccolino”, me adresë: Plazhi i ish-Pllakave, Lagjja “Kodër”, Rruga “M. Hoxha”, Nr.87, Sarandë. 16 Prill, 2015 10:00
4. Hamdi Bajramaj (mbi bazë dokumentash) Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, Zyra Përmbarimore Tiranë Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.286, datë 08.02.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.641, datë 16.11.2007 të Gjykatës së Apelit Vlorë, brenda një afati të arsyeshëm. Dëmshpërblimi i dëmit të ardhur nga mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 14 Prill, 2015
5. Shoqëria “Iliria” Srl (mbi bazë dokumentash) Këshilli i Ministrave, Avokatura e Shtetit Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.35, datë 31.03.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2013-2018, datë 04.10.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rigjykim pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 14 Prill, 2015 10:00
6. Edlira Nuredinaj (mbi bazë dokumentash) Kristo Kamberaj Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2014-2555, datë 01.10.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 09 Prill, 2015 11:00
7. Klitisa Pupa (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.497, datë 27.03.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, për shkak të cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i moszbatimit të fuqisë prapavepruese të ligjit penal favorizues. 09 Prill, 2015 10:00
8. Berti Malja, Valbona Zaja (Malja) (mbi bazë dokumentash) Flamur Muka, Loreta Muka, Enea Muka, Ardian Muka, Agron Karaj, Lindita Karaj, Zyber Demiri, Emine Demiri, Lindita Muka, Riza Muka, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Krujë, Komuna Bubq Krujë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2014-2325 (372), datë 03.06.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. 02 Prill, 2015 10:00
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.