| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqëria “Replek Farm” sh.p.k., (mbi bazë dokumentesh) Shoqëria “Alkomedica” sh.p.k. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2017-2385 (164), datë 07.12.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 29 Prill, 2021 11:00
2. Shoqëria “Mirësia” sh.p.k., (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave, pranë Ministrisë së Financave; Agjencia e Trajtimit të Pronave; Shoqëria “Armo” sh.a; Ervehe Vrioni; Arjan Vrioni; Gjylysha Shkurti (Vrioni); Entela Abedini (Vrioni). Shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën të vendimeve nr.4176, datë 13.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-2163, datë 27.09.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dërgimi i çështjes për rigjykim në të Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë 29 Prill, 2021 10:00
3. Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga COVID-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut. Këshilli Ministrave; Kuvendi i Shqipërisë Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 19 të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social”. Pezullimi i zbatimit të nenit 19 të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social” deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese 21 Prill, 2021 10:00
4. Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga COVID-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut Këshilli Ministrave; Kuvendi i Shqipërisë Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 19 të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social”. Pezullimi i zbatimit të nenit 19 të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social” deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese 15 Prill, 2021 10:00
5. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga COVID-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut Këshilli Ministrave; Kuvendi i Shqipërisë; SPAK Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 34, pika 2, shkronja “gj”; nenit 38, pika 2, shkronja “e” të ligjit nr.95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” dhe nenit 38, pika 2, të ligjit nr.12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës së Shqipërisë dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme 13 Prill, 2021 10:00
6. Zef Hila, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga Covid-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut Këshilli Ministrave Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.445, datë 28.06.2019 “Për shkarkimin nga detyra të Kryetarit të Bashkisë Vau i Dejës, z. Zef Hila” 06 Prill, 2021 10:00
7. Skerdilajd Qinami (mbi bazë dokumentesh) Gleni Saliasi, Ardit Bardhi, Banka Kombëtare e Greqisë Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.5545, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.88, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2017-2314 (155), datë 23.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i zbatimit ë vendimeve nr.88, datë 19.02.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2017-2314 (155), datë 23.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 01 Prill, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.