| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. 28 Deputetë të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se 1/5 e deputetëve), seancë plenare publike Këshilli i Ministrave “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Shqipërisë i vendimit nr. 589, datë 7.9.2022 të Këshilli të Ministrave “Për rregullat dhe procedurat për konfiskimin për interes publik të objekteve të ndërtuara pa leje, për qëllim fitimi”. 26 Prill, 2023 10:00
2. Nuri Peti, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Këshilli Ministrave, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Avokatura e Shtetit. “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2022-1756 (262), datë 07.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhoma e këshillimit). Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces 25 Prill, 2023 12:00
3. Kujtim Doku, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë “Shfuqizimi i vendimeve nr. 5596, datë 21.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1842, datë 09.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr. 00-2022-1625, datë 14.07.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kusht 25 Prill, 2023 10:00
4. Klaudio Burimi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria Përgjithshme “Shpallja si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë vendimit nr. 00-2022-928(150), datë 31.05.2022 të Gjykatës së Lartë.”. 27 Prill, 2023 10:00
5. Trojan Pavllovski, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Administratës Publike “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2022-1029(210), datë 26.05.2022 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.”. 20 Prill, 2023 12:00
6. Shpresa Kekezi, Terri Kekezi, Bledar Lasku, Donika Shkurti, Roland Shkurti, Leandro Shkurti, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Shoqëria “MURATAJ”, Rezarta Ngjela (Kekezi), Veronika Shani, Meri Konomi, Aleksandra Lasku, Kostandin Lasku, Ingrid Lasku, Jani Shkurti, Dhimitër Shkurti “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2022-759, datë 28.03.2022 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, i vendimit nr. 1250, datë 22.10.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i vendimit nr. 2139, datë 20.10.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.”. 20 Prill, 2023 10:00
7. Anila Hoxha, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policisë së Shtetit, Avokatura e Shtetit Tiranë “Shfuqizimi i vendimit të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë nr. 240, datë 16.06.2022 dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimin e fjalisë në nenin 482, paragrafi 3 i Kodit të Procedurës Civile “Sekretaria e Gjykatës së Lartë shpall listat e shqyrtimit të rekurseve të paktën 15 ditë përpara datës së shqyrtimit” dhe në nenin 61, pika 2 e ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” të fjalisë “Sekretaria e gjykatës njofton me shpallje ditën dhe orën e shqyrtimit të rekursit, si dhe përbërjen e trupit gjykues të paktën 15 ditë përpara”. 06 Prill, 2023 10:00
8. Agron Laçaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “ Shfuqizimi i vendimeve nr. 30, datë 10.03.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2022-787, datë 05.07.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. s’ka Vendimi, datë 18.03.2022 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2022-901, datë 14.07.2022 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit Shkodër me tjetër trup gjykues.”. 04 Prill, 2023 12:00
9. Hydroenergy sh.p.k., seancë plenare mbi bazë dokumentesh Euro-Al sh.p.k “Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-1353 (253), datë 20.06.2022 i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.”. 04 Prill, 2023 10:00
10. 28 Deputetë të Kuvendit të Shqipërisë (jo më pak se 1/5 e deputetëve), seancë plenare publike Këshilli i Ministrave “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Shqipërisë i vendimit nr. 589, datë 7.9.2022 të Këshilli të Ministrave “Për rregullat dhe procedurat për konfiskimin për interes publik të objekteve të ndërtuara pa leje, për qëllim fitimi”. 11 Prill, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.