| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Tetor 2023

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Terenzio D’Alena, seancë plenare mbi bazë dokumentesh (riçelje) Bashkia Tiranë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Kulturës, Shoqëria “Golden Eagle” Sh.P.K. “Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2022-2028, datë 21.09.2022 të Gjykatës së Lartë, vendimit nr. 2526, datë 20.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë, vendimit nr. 6083, datë 03.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me tjetër trup gjykues.”. 31 Tetor, 2023 10:00
2. Muhamet Trepçi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Fatime Trepçi, Shyqirije Trepçi, Qeothore Kurti, Avokatura e Shtetit, Agjencia e Trajtimit të Pronave “ Shfuqizimi i vendimeve nr. 569, datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-2177, datë 05.10.2022 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.”. 18 Tetor, 2023 12:00
3. 1/5 e Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, seancë plenare publike Presidenti i Republikës, Këshilli Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Avokati i Popullit : “Shfuqizimin e ligjit nr. 50/2022 "Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit, si të papajtueshëm me Kushtetutën, me Konventën e Parisit “Për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore”, e ratifıkuar nga Shqipëria në datë 10.07.1989 (në vijim “Konventa e Parisit”) dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore. Pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”, derisa të shqyrtohet çështja dhe vendimi përfundimtar i Gjykatës Kushtetuese të hyjë në fuqi”. 04 Tetor, 2023 10:00
4. Ermal (Arben) Gjokja (Gjoka), seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit penal nr. 00-2022-1821 (292), datë 03.11.2022 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim pranë atij kolegji”. 11 Tetor, 2023 12:00
5. Muhamet Trepçi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Fatime Trepçi, Shyqirije Trepçi, Qeothore Kurti, Agjencia e Trajtimit të Pronave, Avokatura e Shtetit, “Shfuqizimi i vendimeve nr. 569, datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2022-2177, datë 05.10.2022 të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë” 19 Tetor, 2023 12:00
6. Terenzio D’Alena, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Bashkia Tiranë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Kulturës, Shoqëria “Golden Eagle” Sh.P.K. “Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2022-2028, datë 21.09.2022 të Gjykatës së Lartë, vendimit nr. 2526, datë 20.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë, vendimit nr. 6083, datë 03.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me tjetër trup gjykues” 19 Tetor, 2023 10:00
7. Dhoma Avokatisë së Shqipërisë, seancë plenare publike Këshilli Ministrave, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën të Vendimit te Këshillit të Ministrave nr.495, datë 21.07.2022 “Për riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave tokësore të gjykatave” 17 Tetor, 2023 10:00
8. Mitat Dautaj, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Entela Dautaj, Emi Dautaj, Arbi Dautaj “Shfuqizim si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.21001-01221-00-2015 Regjistri Themeltar, datë 15.09.2022 të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi), nr.00-2022-2821, datë 06.10.2022 të Gjykatës së Lartë (dhomë Këshillimi), nr.3717, datë 09.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe nr.3998, datë 02.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë 12 Tetor, 2023 10:00
9. Kleant Keshi alial Getian Hysa, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizim i vendimit nr.00-2022-1250(264), datë 13.10.2022 të Gjykatës së Lartë, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 11 Tetor, 2023 10:00
10. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Civil Rights Defenders, Këshilli Shqiptar i Medias, Aleanca Kundër Diskriminimit LGBT, Rrjeti Ballkanik Për Gazetarinë Investigative, seancë plenare publike Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave. “Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut të pikës 2 të nenit 5, sa i përket delegimit të dhënë KM; nenit 8 “Detyrim për regjistrim”; të fjalëve “ose me emra që janë në kundërshtim me rendin ose dispozitave urdhëruese të ligjit” në nenin 9, të pikës 1; shkronjës “a”, në pikën 3 të nenit 17; të shkronjës “c”, në pikën 2 të nenit 20; të neneve 26, 28 pika 6 dhe 32 që lidhen me pozitën e kancelarit; dhe të fjalëve “kancelari/ose kancelari” në nenet përkatëse ku përcaktohen, pikat 1-2 të nenit 36; pikat 2-6 të nenit 49; pika 5 e nenit 50, të ligjit nr. 80/2021 “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse”. 10 Tetor, 2023 10:00
11. Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë “Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2022-3624 i vendimit (414), datë 1.12.2022 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë si vendim i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë për shkak të shkeljeve të një procesi të rregullt ligjor”. 05 Tetor, 2023 12:00
12. Klaudio Perkuçe, Kejvin Zogo, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria Përgjithshme, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2022-1144, datë 27.09.2022 të Gjykatës së Lartë.”. 05 Tetor, 2023 10:00
13. Gëzim Boçari, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Agjencia e Trajtimit të Pronave dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës “Konstatimi se vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr.18, datë 17.11.2022 ka shkelur të drejtën për gjykim brenda afateve ligjore, përcaktuar nga K.Pr.C, neni 399. Anulimin e vendimit të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, nr.18, datë 17.11.2022, përshpejtim të gjykimit dhe shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga zvarritja e gjykimit përtej afateve ligjore, kërkuar nga Gëzim Boçari me kërkesën e tij dt. 3 tetor 2022”. 03 Tetor, 2023 12:00
14. Ilir Muzhaqi, seancë plenare mbi bazë dokumentesh Prokuroria Përgjithshme Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2021-419, datë 15.06.2021 të Gjykatës së Lartë si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë”. 03 Tetor, 2023 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.