| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Specialist/e i/e nivelit të lartë, e statistikës, shërbimeve të bibliotekës dhe veprimtarive shkencore

Lista e verifikimit paraprak të kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurat e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë, e statistikës, shërbimeve të bibliotekës dhe veprimtarive shkencore - kategoria III-b”

Dokumenti bashkalidhur

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.