PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  YMER GEGA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Deklarimin e shkeljes të së drejtës kushtetuese për një gjykim të drejtë brenda një afati të arsyeshëm të kërkesës për njohje dhe kthim të kullotave që e kam arshivuar bashkë me dokumentacionin ligjor në dosjen nr.10, datë 05.09.2000 në KKKP-në Sarandë dhe që në ATP-në Tiranë është emëruar dosja nr.694, datë 01.11.2010. Detyrimin e ATP-së Tiranë që të shqyrtojë dhe të më kthejë përgjigje për kërkesën time brenda afateve ligjore, të cilat janë përcaktuar me ligjin nr.9583, datë 17.07.2006 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9235, datë 29.07.2004 Për kthimin dhe kompensimin e pronës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  21
Data:  30.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 21 Date: 30.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.