PrintCloseKërkesa

Viti:  2019
Data e ardhjes:  
Kërkues:  RAMAZAN DERVISHI, SINAN DERVISHI, RAMIZ DERVISHI, FATIME DERVISHI, LUAN LLAPAJ, BUKURIJE LLAPAJ, DHURATA LLAPAJ, BRUNO LLAPAJ, OLBAN LLAPAJ
Subjekti i Interesuar:  PËRMBARUESI GJYQËSOR PRIVAT EDVIN MALOTAJ, ALEKSANDËR GAVOÇI, ILIR GAVOÇI
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 1026, datë 19.07.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  20
Data:  19.12.2019
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 20 Date: 19.12.2019
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.