PrintCloseKërkesa

Viti:  2019
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ... TE BIRRA STELA SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.1556 (1596), datë 25.04.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  27
Data:  20.12.2019
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 27 Date: 20.12.2019
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.