PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SADIJE KALI, SHEMSIJE GJYLBEGAJ, KUJTIME NAJPI, IKBALE KALI, SABAHETE QALLIJA (KALI), ALMA PODGORICA (KALI), ERIOLA HOTI (KALI)
Subjekti i Interesuar:  KUJTIM DEKOVI, MEHDI GALI, BASHKIA SHKODËR, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS SHKODËR, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME (ZVRPP) SHKODËR, KOMISIONI I VERIFIKIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË PRANË PREFEKTURËS SHKODËR
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 1641 (2931), datë 08.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër; nr. 2152, datë 02.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2018-860, datë 25.09.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  43
Data:  06.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 43 Date: 06.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.