PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PAL SHKAMBI
Subjekti i Interesuar:  KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT, KUVENDI I SHQIPËRISË
Objekti:  1. Konstatimi i shkeljes kushtetuese të propozimeve nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) të viteve 2017 dhe 2018 drejtuar Kuvendit të Shqipërisë Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 2. Konstatimi i shkeljes kushtetuese nga vendimet e Kuvendit të Shqipërisë nr. 93/2017 dhe nr. 100/2018 Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 3. Rivendosja në vend e të drejtave kushtetuese të cenuara të kërkuesit, dëmshpërblim i drejtë, i plotë financiar dhe gjithëpërfshirës sipas ligjit nr. 84/2016 që nga data 17.06.2017 e në vazhdim. 4. Propozimi i rregullt nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit drejtuar Kuvendit të Shqipërisë Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke sjellë vendim të rregullt për miratim nga Kuvendi i Shqipërisë për vitet në vijimësi duke përfshirë edhe 2 anëtarët zëvendësues për pozicionin komisioner në KPK.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  46
Data:  06.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 46 Date: 06.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.