PrintClose



Kërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ISMAIL NELAJ
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 67, datë 28.01.2015 Për dhënien në përdorim pa shpërblim Ambasadës së Republikës Popullore të Kinës në Tiranë të një pjese të pasurisë Ofiçina e Automjeteve Tiranë, zona kadastrale nr. 8250, Rruga e Kavajës, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  39
Data:  05.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 39 Date: 05.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.